O efektywności energetycznej

Dzięki Europejskiemu Zielonemu Ładowi efektywność energetyczna ponownie została uznana za ważny element programu politycznego UE. Decydenci polityczni stopniowo postrzegają efektywność energetyczną jako kluczowy czynnik umożliwiający tanią i szybką dekarbonizację systemu energetycznego oraz osiągnięcie celów klimatycznych i energetycznych w latach 2030 i 2050.

Nasza misja i podejście

Energy Efficiency Watch 4 (EEW4) to projekt HORYZONT 2020, działanie koordynacyjno-wspierające, mające na celu wsparcie decydentów w państwach członkowskich UE w poprawie stopnia skutecznego wdrażania instrumentów polityki na rzecz efektywności energetycznej, a tym samym przyczynienie się do osiągnięcia celu efektywności energetycznej dyrektywa (EED).

Projekt ma na celu opracowanie narracji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, tworzących szersze zrozumienie wielu korzyści płynących z efektywności energetycznej, takich jak: poprawa jakości powietrza, modernizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, ochrona klimatu i bezpieczeństwo energetyczne.


Broszura